Ochrana osobných údajov

I.

Prevádzkovateľ tanečnej školy K-Dance
K-Centrum, s.r.o. / Ing. Igor Kšenzuliak
Janka Kráľa 3, Banská Bystrica 97401
IČO: 44 742 002

 1.  Prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.kdance.sk alebo vyplnením papierovej prihlášky.

II.
Účel spracúvania osobných údajov

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o službu, a to prostredníctvom elektronickej pošty.
 2. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia nových členov tanečnej školy.

III.
Zoznam spracúvaných osobných údajov

 1. Údaje potrebné na vyššie uvedené účely sú: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, fakturačné údaje.

IV.
Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje klientov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho klient záujmom o službu očakáva.
 2. Prevádzkovateľ získava osobné údaje od klientov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 3. Klient poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov a ďalšej komunikácie. 
 4. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu plnenia zmluvy a zákonnej archivácie, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak.
 5. Niektoré z poskytovaných informácií o používateľovi, ako sú IP adresa, typ prehliadača, typ operačného systému a pod. môžu byť automaticky získané, ak používateľ navštívi naše webové stránky. Údaje poskytnuté v súvislosti s komunikáciou medzi používateľom a operátorom cez on-line chat budú výhradne použité k odpovediam na otázky zo strany používateľa.

V.
Zverejnenie údajov

 1. Prevádzkovateľ získané osobné údaje klientov - fyzických a právnických osôb zverejňuje len v rozsahu požadovanom klientmi len po dobu členstva v tanečnej škole.
  Všetky poskytnuté údaje slúžia výlučne pre potreby tanečnej školy K-Dance, a v žiadnom prípade nie sú a ani nebudú poskytnuté tretím stranám, alebo organizáciám.


VI.
Podmienky spracúvania

 1. Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť, alebo funkčnosť jeho informačných systémov.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 3. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje klienta len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov klienta v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže klient odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu klienta prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané.
 4. Prevádzkovateľ nesprístupňuje takto získané osobné údaje žiadnej tretej osobe.
 5. Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely. Na tento účel spracúva osobné údaje len v rozsahu – „e-mailová adresa“ a to vo svojej internej databáze. 
 6. Dotknutá osoba môže súhlas u prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo na emailovú adresu prevádzkovateľa.

VII.
Práva a povinnosti dotknutej osoby

 1. Klient prevádzkovateľa, ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje.
 2. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, e-mailom, alebo písomne na mailovej adrese prevádzkovateľa.


VIII.
Poučenie o právach dotknutej osoby

 1. 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme 
  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
  f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil 
  g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči :
  a) spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú, alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku
  c) poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu tretím osobám
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. 
  a) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona písomne, alebo elektronickou poštou najneskôr do troch dní odo dňa jej doručenia
  b) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
 5. Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajovvybaví prevádzkovateľ bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
 6. Obmedzenie práv dotknutej osoby zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajovprevádzkovateľ bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe.

IX.
Prehlásenie

 

 1. Tanečná škola K-Dance využíva najmodernejšie technológie na zabezpečenie a ochranu osobných údajov.
 2. Zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú platnosť 25.5.2018.